Jump to content
IPSViet.com

Abyss

Members
 • Content count

  11
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

5 Neutral

About Abyss

 • Rank
  Thành viên mới
 1. E đang muốn cho người dùng tự động theo dõi bài viết mỗi khi họ comment vào bài viết của ai đó để nhận thông báo trên mục notification mà không biết phải thiết lập ra sao. Mong dc các bác giúp đỡ ạ
 2. E đang muốn di chuyển userBar vào cùng vị trí với navBar mà không biết cách phải làm sao, e có tìm trong themes tới được vị trí hiển thị thanh userBar để xóa vị trí ở đó cùng với việc thêm vào ở navBar nhưng nó bị xuống dòng chứ không nằm cùng vị trí với navBar, các bác cho e xin hỏi cách để di chuyển nó nằm với vị trí của navBar với ạ Source userBar: <template template_group="global" template_name="userBar" template_data=" " template_location="front"><![CDATA[{{if \IPS\Member::loggedIn()->member_id }} <ul id='elUserNav' class='ipsList_inline cSignedIn ipsClearfix' data-controller='core.front.core.userbar{{if member.member_id && settings.auto_polling_enabled}},core.front.core.instantNotifications{{endif}}'> <li>{template="userPhoto" group="global" app="core" params="\IPS\Member::loggedIn(), 'tiny'"}</li> <li id='cUserLink'> <a href='#elUserLink_menu' id='elUserLink' data-ipsMenu> {{if isset( $_SESSION['logged_in_as_key'] )}}{lang="front_logged_in_as" sprintf="$_SESSION['logged_in_from']['name']"} {{endif}}{member="name"} <i class='fa fa-caret-down'></i> </a> <ul id='elUserLink_menu' class='ipsMenu ipsMenu_normal ipsHide'> <li class='ipsMenu_title'>{lang="menu_content"}</li> {{if \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'members', 'front' ) )}} <li class='ipsMenu_item' data-menuItem='profile'><a href='{member="url()"}' title='{lang="view_my_profile"}'>{lang="menu_profile"}</a></li> {{endif}} {{if \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'messaging' ) ) and \IPS\Member::loggedIn()->members_disable_pm AND \IPS\Member::loggedIn()->members_disable_pm != 2}} <li class='ipsMenu_item' data-menuItem='messages'><a href='{url="app=core&module=messaging&controller=messenger&do=enableMessenger" seoTemplate="messaging" csrf="true"}' title='{lang="go_to_messenger"}' data-confirm data-confirmMessage='{lang="messenger_disabled_msg"}'>{lang="menu_messages"}</a></li> {{endif}} {{if \IPS\Member::loggedIn()->group['g_attach_max'] != 0}} <li class='ipsMenu_item' data-menuItem='attachments'><a href='{url="app=core&module=system&controller=attachments" seoTemplate="attachments"}'>{lang="my_attachments"}</a></li> {{endif}} <li class='ipsMenu_title'>{lang="menu_settings_title"}</li> <li class='ipsMenu_item' data-menuItem='manageFollowed'><a href='{url="app=core&module=system&controller=followed" seoTemplate="followed_content"}'>{lang="menu_followed_content"}</a></li> <li class='ipsMenu_item' id='elAccountSettingsLink' data-menuItem='settings'><a href='{url="app=core&module=system&controller=settings" seoTemplate="settings"}' title='{lang="edit_account_settings"}'>{lang="menu_settings"}</a></li> <li class='ipsMenu_item' data-menuItem='ignoredUsers'><a href='{url="app=core&module=system&controller=ignore" seoTemplate="ignore"}'>{lang="menu_manage_ignore"}</a></li> <li class='ipsMenu_sep'><hr></li> {{if ( \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'modcp' ) ) AND \IPS\Member::loggedIn()->modPermission() ) or \IPS\Member::loggedIn()->isAdmin()}} {{if \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'modcp' ) ) AND \IPS\Member::loggedIn()->modPermission()}} <li class='ipsMenu_item' data-menuItem='modcp'><a href='{url="app=core&module=modcp" seoTemplate="modcp"}'>{lang="menu_modcp"}</a></li> {{endif}} {{if \IPS\Member::loggedIn()->isAdmin() AND !\IPS\Settings::i()->security_remove_acp_link }} <li class='ipsMenu_item' data-menuItem='admincp'><a href='{url="" base="admin"}' target='_blank'>{lang="menu_admincp"}</a></li> {{endif}} <li class='ipsMenu_sep'><hr></li> {{endif}} <li class='ipsMenu_item' data-menuItem='signout'> <a href='{url="app=core&module=system&controller=login&do=logout" csrf="true" seoTemplate="logout"}'>{{if isset( $_SESSION['logged_in_as_key'] )}}{lang="switch_to_account" sprintf="$_SESSION['logged_in_from']['name']"}{{else}}{lang="sign_out"}{{endif}}</a> </li> </ul> </li> {{if !\IPS\Member::loggedIn()->restrict_post and count( \IPS\Member::loggedIn()->createMenu() )}} <li id='cCreate'> <a href='#elCreateNew_menu' id='elCreateNew' data-ipsTooltip data-ipsMenu title='{lang="create_menu_title"}'> <strong><i class='fa fa-plus'></i> &nbsp;{lang="create_menu"}</strong> <i class='fa fa-caret-down'></i> </a> <div id='elCreateNew_menu' class='ipsMenu ipsMenu_auto ipsHide'> <ul> {{foreach \IPS\Member::loggedIn()->createMenu() as $k => $url}} <li class="ipsMenu_item"> <a href="{$url['link']}" {{if isset( $url['extraData'] )}} {{foreach $url['extraData'] as $data => $v}} {$data}="{$v}" {{endforeach}} {{endif}} {{if isset($url['title']) AND $url['title']}} data-ipsDialog-title='{lang="$url['title']"}'{{endif}} {{if isset($url['flashMessage'])}} data-ipsdialog-flashmessage="{lang="$url['flashMessage']"}"{{endif}} >{lang="$k"}</a> </li> {{endforeach}} </ul> </div> </li> {{endif}} <li class='cNotifications cUserNav_icon'> <a href='{url="app=core&module=system&controller=notifications" seoTemplate="notifications"}' id='elFullNotifications' data-ipsTooltip title='{lang="userbar_notifications"}' data-ipsMenu data-ipsMenu-closeOnClick='false'> <i class='fa fa-bell'></i> <span class='ipsNotificationCount {{if !member.notification_cnt}}ipsHide{{endif}}' data-notificationType='notify' data-currentCount='{member="notification_cnt"}'>{member="notification_cnt"}</span> </a> <div id='elFullNotifications_menu' class='ipsMenu ipsMenu_wide ipsHide'> <div class='ipsMenu_headerBar'> <a href="{url="app=core&module=system&controller=notifications&do=options" seoTemplate="notifications_options"}" class="ipsType_light ipsPos_right"><i class="fa fa-cog"></i> {lang="notification_options"}</a> <h4 class='ipsType_sectionHead'>{lang="notifications"}</h4> </div> <div class='ipsMenu_innerContent'> <ol class='ipsDataList ipsDataList_readStatus' data-role='notifyList' data-ipsKeyNav data-ipsKeyNav-observe='return' id='elNotifyContent'></ol> </div> <div class='ipsMenu_footerBar ipsType_center'> <a href='{url="app=core&module=system&controller=notifications" seoTemplate="notifications"}'><i class='fa fa-bars'></i> {lang="see_all_notifications"}</a> </div> </div> </li> {{if !\IPS\Member::loggedIn()->members_disable_pm and \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'messaging' ) )}} <li class='cInbox cUserNav_icon'> <a href='{url="app=core&module=messaging&controller=messenger" seoTemplate="messaging"}' id='elFullInbox' data-ipsTooltip title='{lang="userbar_messages"}' data-ipsMenu data-ipsMenu-closeOnClick='false'> <i class='fa fa-envelope'></i> <span class='ipsNotificationCount {{if !\IPS\Member::loggedIn()->msg_count_new}}ipsHide{{endif}}' data-notificationType='inbox' data-currentCount='{member="msg_count_new"}'>{member="msg_count_new"}</span> </a> <div id='elFullInbox_menu' class='ipsMenu ipsMenu_wide ipsHide' data-controller='core.front.core.messengerMenu'> <div class='ipsMenu_headerBar'> <a href='{url="app=core&module=messaging&controller=messenger&do=compose" seoTemplate="messenger_compose"}' data-ipsDialog data-ipsDialog-title='{lang="compose_new"}' data-ipsDialog-remoteSubmit data-ipsDialog-flashMessage="{lang="message_sent"}" id='elMessengerPopup_compose' class='ipsPos_right ipsButton ipsButton_primary ipsButton_verySmall'>{lang="compose_new"}</a> <h4 class='ipsType_sectionHead'>{lang="inbox"}</h4> </div> <div class='ipsMenu_innerContent'><ol class='ipsDataList' data-role='inboxList' data-ipsKeyNav data-ipsKeyNav-observe='return' id='elInboxContent'></ol></div> <div class='ipsMenu_footerBar ipsType_center'> <a href='{url="app=core&module=messaging&controller=messenger" seoTemplate="messaging"}'><i class='fa fa-bars'></i> {lang="go_to_inbox"}</a> </div> </div> </li> {{endif}} {{if \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'modcp' ) ) and \IPS\Member::loggedIn()->modPermission('can_view_reports')}} <li class='cReports cUserNav_icon'> <a href='{url="app=core&module=modcp&controller=modcp&tab=reports" seoTemplate="modcp_reports"}' id='elFullReports' data-ipsTooltip title='{lang="userbar_reports"}' data-ipsMenu data-ipsMenu-closeOnClick='false'> <i class='fa fa-warning'></i> {{if \IPS\Member::loggedIn()->reportCount()}}<span class='ipsNotificationCount' data-notificationType='reports'>{member="reportCount()"}</span>{{endif}} </a> <div id='elFullReports_menu' class='ipsMenu ipsMenu_wide ipsHide'> <div class='ipsMenu_headerBar'><h4 class='ipsType_sectionHead'>{lang="report_center_header"}</h4></div> <div class='ipsMenu_innerContent' data-role="reportsList"></div> <div class='ipsMenu_footerBar ipsType_center'> <a href='{url="app=core&module=modcp&controller=modcp&tab=reports" seoTemplate="modcp_reports"}'><i class='fa fa-bars'></i> {lang="report_center_link"}</a> </div> </div> </li> {{endif}} {{if theme.ipsf_backgroundType === 'ipsfocus_backgroundPicker'}} {{if theme.pickerGroups === "" OR member.inGroup( explode(',', theme.pickerGroups) ) }} <li class='cUserNav_icon'> <a href='#' class='ipsfocus_toggleBgPicker' data-ipsTooltip title='{theme="pickerThumbnailText"}'> <i class='fa fa-paint-brush'></i> </a> </li> {{endif}}{{endif}} </ul> {{else}} <ul id='elUserNav' class='ipsList_inline cSignedOut ipsClearfix'> <li id='elSignInLink'> <a href='{url="app=core&module=system&controller=login" seoTemplate="login" protocol="\IPS\Settings::i()->logins_over_https"}' data-ipsMenu-closeOnClick="false" data-ipsMenu id='elUserSignIn'> {lang="sign_in"} &nbsp;<i class='fa fa-caret-down'></i> </a> {template="loginPopup" app="core" group="global" params="new \IPS\Login( \IPS\Http\Url::internal( 'app=core&module=system&controller=login', 'front', 'login', NULL, \IPS\Settings::i()->logins_over_https ) )"} </li> {{if \IPS\Settings::i()->allow_reg}} <li> <a href='{url="app=core&module=system&controller=register" seoTemplate="register"}' id='elRegisterButton'> {lang="sign_up"} </a> </li> {{endif}} {{if theme.ipsf_backgroundType === 'ipsfocus_backgroundPicker'}} {{if theme.pickerGroups === "" OR member.inGroup( explode(',', theme.pickerGroups) ) }} <li class='cUserNav_icon'> <a href='#' class='ipsfocus_toggleBgPicker' data-ipsTooltip title='{theme="pickerThumbnailText"}'> <i class='fa fa-paint-brush'></i> </a> </li> {{endif}}{{endif}} </ul> {{endif}}]]></template> Source navBar <template template_group="global" template_name="navBarItems" template_data="$roots, $subBars=NULL, $parent=0, $preview=FALSE" template_location="front"><![CDATA[{{foreach $roots as $id => $item}} {{if $preview or $item->canView()}} {{$active = $item->activeOrChildActive();}} {{if $active}} {{\IPS\core\FrontNavigation::i()->activePrimaryNavBar = $item->id;}} {{endif}} <li {{if $active}}class='ipsNavBar_active' data-active{{endif}} id='elNavSecondary_{$item->id}' data-role="navBarItem" data-navApp="{expression="mb_substr( get_class( $item ), 4, mb_strpos( get_class( $item ), '\\', 4 ) - 4 )"}" data-navExt="{expression="mb_substr( get_class( $item ), mb_strrpos( get_class( $item ), '\\' ) + 1 )"}" data-navTitle="{$item->title()}"> {{$children = $item->children();}} {{if $children}} <a href="{{if $item->link()}}{$item->link()}{{else}}#{{endif}}" id="elNavigation_{$id}" data-ipsMenu data-ipsMenu-appendTo='#{{if $parent}}elNavSecondary_{$parent}{{else}}elNavSecondary_{$id}{{endif}}' data-ipsMenu-activeClass='ipsNavActive_menu' data-navItem-id="{$item->id}" {{if $active}}data-navDefault{{endif}}> {$item->title()} <i class="fa fa-caret-down"></i> </a> <ul id="elNavigation_{$id}_menu" class="ipsMenu ipsMenu_auto ipsHide"> {template="navBarChildren" app="core" group="global" location="front" params="$children, $preview"} </ul> {{else}} <a href="{{if $item->link()}}{$item->link()}{{else}}#{{endif}}" {{if method_exists( $item, 'target' ) AND $item->target()}}target='{$item->target()}'{{endif}} data-navItem-id="{$item->id}" {{if $active}}data-navDefault{{endif}} {{if $subBars && isset( $subBars[ $id ] ) && count( $subBars[ $id ] )}}data-hover=''{{endif}}> {$item->title()}{{if $subBars && isset( $subBars[ $id ] ) && count( $subBars[ $id ] )}} <i class="fa fa-caret-down"></i>{{endif}} </a> {{endif}} {{if $subBars && isset( $subBars[ $id ] ) && count( $subBars[ $id ] )}} <ul class='ipsNavBar_secondary {{if !$active}}ipsHide{{endif}}' data-role='secondaryNavBar'> {template="navBarItems" app="core" group="global" location="front" params="$subBars[ $id ], NULL, $item->id, $preview"} <li class='ipsHide' id='elNavigationMore_{$id}' data-role='navMore'> <a href='#' data-ipsMenu data-ipsMenu-appendTo='#elNavigationMore_{$id}' id='elNavigationMore_{$id}_dropdown'>{lang="more"} <i class='fa fa-caret-down'></i></a> <ul class='ipsHide ipsMenu ipsMenu_auto' id='elNavigationMore_{$id}_dropdown_menu' data-role='moreDropdown'></ul> </li> </ul> {{endif}} </li> {{endif}} {{endforeach}} ]]></template>
 3. Chào các bác, e đang chạy Forum sử dụng Rest API để kết nối tới csdl game nên đã tắt đăng ký trên diễn đàn chính nhưng vẫn còn 1 số mục của diễn đàn có thể gây mất sync với database như đổi mật khẩu, quên mật khẩu, đổi email các thứ trong phần Profile setting, Login nên có cách nào có thể ẩn các chức năng trên với user không ạ. Với cả Themes e đang dùng cũng hơi bị rộng ở phần Width, có cách nào để chỉnh lại độ rộng của khung trang không ạ và cái avatar size trong bài viết, nhiều hình ảnh lớn bị vỡ khung avatar. E không rành về khoản ngôn ngữ script web lắm (E viết game) nên không biết phải làm thế nào, mong được các bác hướng dẫn trợ giúp ạ. E xin cảm ơn trước.
×