Jump to content
IPSViet.com

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 08/13/2019 in all areas

  1. 1 point
    Như đã hứa, làm cái stats nhỏ này tặng các bạn với các chức năng chính như sau: Hiển thị thống kê với 2 tab duy nhất: Bài viết mới nhất và Chủ đề mới nhất. Sử dụng ajax update (chế độ tự động hoặc manually tùy chỉnh). Sử dụng widget để hiển thị. DOWNLOAD: (BIM41) Forums Stats 1.1.2.zip


×
×
  • Create New...